HINDI PWEDENG MAGING LIDER SI WILLIE SANTIAGO KASI ITINAKWIL NA SIYA SA IGLESIA.

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

HINDI PWEDENG MAGING LIDER SI WILLIE SANTIAGO KASI ITINAKWIL NA SIYA SA IGLESIA.

KAPATID NA ED
ANG NAGMAMATAAS AY IBABABA... ITINAKWIL KA WILLIE SANTIAGO, KASAMA ANG IYONG MGA KASAMA SA IGLESIA DAHIL NILAPASTANGAN NINYO ANG PANGALAN NG DIOS.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HINDI PWEDENG MAGING LIDER SI WILLIE SANTIAGO KASI ITINAKWIL NA SIYA SA IGLESIA.

corne
to Brother Willie Santiago, do not fear just Trust IN THE LORD and in HIS MERCY. as long as Your intention is Toward our GOD THE FATHER AND HIS SON our LORD JESUS CHRISTonly. there is no reason for you to be failed. for the things we have done not of the THINGS OF GOD will result unto us completely failure or destruction.may The Blessing OF GOD THE FATHER be upon You. if you do not steadily set Your Heart ON GOD, with a firm Will to suffer everything FOR HIS SAKE, you will not be able to bear the heat of this battle (against the sons of perditon like eli soriano,daniel r, and others) or to Win The Crown of The Blessed. seek True Peace, not on earth but in Heaven;not in men or other creatures but IN GOD ALONE. for Love OF GOD You should undergo all Things cheerfully, all labors and sorrows,temptations and trials,anxieties,weaknesses,necesseties,injuries,slanders,rebukes,humiliations,confusions,corrections, and contempt. for these are help to Virtue.These are The Trials OF CHRIST'sRecruit.These Form The Heavenly Crown.for a little Brief Labor GOD will give an Everlasting Crown, and for passing confusion, Glory that is Eternal. Amen.  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HINDI PWEDENG MAGING LIDER SI WILLIE SANTIAGO KASI ITINAKWIL NA SIYA SA IGLESIA.

corne
para sa iyo Brother Wille, tama yung Malugod ka sa Tutoong Tao kaysa naman manatili ka na kasama ang mga mandaraya, kaya Mabuti yung iniwan mo na yung add na inaalis o winawalang halaga ang Biyaya NG DIOS na nasa kanila. sana manatili ka pa ring Humble kasi turo iyan ng Biyaya NG DIOS. at hindi natin dapat pinakananasa yung mga temporal na bagay o humihingi ng kabayaran o gantimpala kundi SI GOD LAMANG. at Magkaroon ng Tunay na Walang Katapusang Masayang Pagkakaibigan o Taglayin ANG PANGINOONG JESUS CRISTO. Itong Biyaya ay Super Natural Light, ay Mahalagang Katangi-tangi na Kaloob mula SA DIOS. ang Biyaya o Grace (the Proper Mark of the Elect and The Pledge of Everlasting Salvation) garantiya ng walanghanggang Kaligtasan. hayaan mo na sila yung iba kung yumaman sa temporal na bagay, sa aba nila (woe unto them) na mga mayayaman (lalo na yung yumaman dahil sa nakurakot mula sa mga miyembro o sa masasamang paraan) na tinanggap na nila yung kaaliwan nila dito, sapagkat kapag ang mga Dukha o Mahihirap ay pumasok SA KAHARIAN NG DIOS ay tatayo sila sa labas na humahagulgol. Magsaya dapat yung mga Humble o Mapagpakumbabang Loob, at Mataas, kayong mga Dukha, sapagkat sa Inyo ANG KAHARIAN NG DIOS, kung kayo lamang ay lumalakad SA KATOTOHANAN. Amen.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HINDI PWEDENG MAGING LIDER SI WILLIE SANTIAGO KASI ITINAKWIL NA SIYA SA IGLESIA.

corne
to Brother Willie Santiago, Patience and Humility in Adversity are More Pleasing TO GOD ALMIGHTY than Much Consolation and Devotion when things are going well. nature seeks to possess what is rare and beautiful,abhorring things that are cheap and coarse. Grace FROM GOD, on the contrary, Delights in Simple, Humble Things, not despising those that are rough, not refusing to be Clothed in Old Garments. so always Remain Simple and Humble, so that THE Grace OF GOD  always be upon You also. Amen.