Re: Kawawang Darell Villanueva

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kawawang Darell Villanueva

corne
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kawawang Darell Villanueva

corne
LET GOD BE EXALTED FOREVER and We will be Abased. sana ang mga taga Pangaral ngayon ay Tumulad SA GOD THE SON JESUS CHRIST, (ang Nag-iisang MABUTING HALIMBAWA SA PAGLILINGKOD SA DIOS) NA BAGAMAT NASA ANYONG DIOS ay hindi nanatiling KAPANTAY NG DIOS kundi hinubad NIYA ITO at nakitulad sa Tao at Nag anyong Alipin na SUMUNOD SA UTOS NG DIOS oo hanggang sa KAMATAYAN SA KRUS. kaya ANG DIOS ANG MATAAS NG WALANGHANGGAN at tayong lahat ay Mababa. AMEN.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kawawang Darell Villanueva

corne
kung ang sinusunod nating aral ,kilos,gawi, ay hindi kaayaaya SA TUNAY NA DIOS NA Ating PAGSUSULITAN, ay ANG DIOS mismo ANG SAKSI laban sa atin. kaya sana Pagsisihan pa nating lahat na karapatdapat sa Pagsisisi ang lahat ng kamalian at kasalanan nating nagawa o nagagawa pa man bago lumisan sa buhay na ito. sana magbago na ang lahat ng tagapangaral sa panahon ngayon,ituro yung TOTOO O KATOTOHAN O MABUTING ARAL NG DIOS Talaga. dapat yung maling pamumuhay o maling pag-uugali o maling aral na naitataguyod ay Pagsisihan na ng Lubos at hindi na ipagsasapilitan pa gaya ng ginagawa ng iba na kapag pinuna yung mali o napayuhan ng kahit kaunti ay pinapalayas na sa kanilang iglesia o samahan yung pumuna o nagpayo sa kanila(masyadong mataas ang pride o ayaw tumaggap ng Saway o Puna).baka iyan pa ang dahilan ng pagbulusok nila pababa sa kailaliman dahil sa pagmamataas. We should Leave TO GOD THE AVENGING. AMEN.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kawawang Darell Villanueva

corne
kung tunay lamang na Naipapangaral ni soriano yung MABUTING ARAL NG DIOS at kaniyang pinananatilihan at Tinutupad ay wala sanang maidadahilan o maikakatuwiran ang mga napakaraming nag-alisan o yung Iba ay hindi na nga umanib.dahil nakikita kasi sa mga maling gawa at pananalita at mayayabang pang pinangangalandakan pa na nasa tama sila.ano yan harap harapan lokohan na lang o dayaan. sana Magkaroon Tayong Lahat ng Taga Pangaral na itinuturo talaga ANG MABUTING ARAL AT MISTERYO NG DIOS kalakip ng mga TANDA,DAKILANG HIMALA, KABABALAGHAN, AT MAKAPANGYARIHANG GAWA MULA SA NAG-IISANG TUNAY NA DIOS LAMANG. kasi ang nangyayari sa Panahon ngayon ay walang Mapatunayang Tunay na Taga Pangaral mula SA DIOS TALAGA. basta may nangaral kahit walang Sign.Wonders, Miracles, and Mighty Works ay pinaniniwalaan kaagad kahit walang Batayan. Sana MAGDALANG HABAG PA ANG TUNAY NA DIOS sa Ating lahat sa panahon ngayon at Magligtas pa kung hindi man Lahat ng Kaluluwa ay napakaraming Kaluluwa pa SA PANGALAN NG PANGINOONG JESUS. SALAMAT SA DIOS SA KANIYANG KABUTIHAN SA Lahat. AMEN.