Taglayin ninyo sa inyong mga puso ang pag-ibig ni Kristo Hesus na Panginoon natin at Tagapagligtas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Taglayin ninyo sa inyong mga puso ang pag-ibig ni Kristo Hesus na Panginoon natin at Tagapagligtas

Kapatid na Ed
Mga kapatid taglayin ninyo ang pag-ibig ni Kristo Hesus na Panginoon natin at Tagapagligtas, magkaroon kayo ng isang pag-iisip tungo sa kabanalan upang ang iglesia ay maiharap na walang dungis o kulubot man... pagningasin ninyo ang pag-ibig ng Dios sa inyong mga puso sa tulong ng Espirito Santo. Ang Dios ay pag-ibig kaya kung ang Dios Ama na nasa langit ang inyong pinaglilingkuran hindi ang tao malagay sa inyong puso ang aral ng pag-ibig.